Ouderinformatie

Ouderinformatie

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap over het beleid van een school is in de wet geregeld. In de medezeggenschapsraad (MR) van De Wilde Wingerd zitten twee ouders en twee leerkrachten van de school.

De directeur is vanuit de school gesprekspartner. De MR kan de schoolleiding adviseren en heeft op een aantal beleidspunten het recht van instemming. Onderwerpen waar de MR bij betrokken wordt, zijn o.a.: geldbesteding, nieuwe onderwijsmethodes, wijzigingen in het beleid, onderwijstijden, het vakantierooster, hulp van ouders en nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs.

De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Indien u een vergadering van de MR wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van MR door een e-mail te sturen naar mr@dewildewingerd.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor andere vragen, opmerkingen of suggesties voor de MR.

Daarnaast is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn de vier basisscholen van de Stichting Pastoor Ariëns vertegenwoordigd. De GMR voert op dit bovenschools niveau het overleg met het bestuur van de stichting. Voor De Wilde Wingerd zitten twee leden in de GMR; één ouder en één leerkracht.

Wie zitten er in de MR en GMR?

Naam
Functie
Sander van Nimwegen
Ouder + Voorzitter MR
Wendelien Verver
Ouder + GMR
Michelle van Dongen
Leerkracht + GMR + PMR
Peter Kuijf
Conciërge + PMR

Ouderraad

De Ouderraad van De Wilde Wingerd bestaat uit een groep enthousiaste ouders. Een belangrijke taak van de ouderraad (OR) is het organiseren van sportieve of feestelijke activiteiten voor de leerlingen. Het schoolreisje, het sinterklaasfeest, het kerstfeest en de bingo zijn echte OR-activiteiten.

De ouderraad vergadert regelmatig om deze activiteiten voor te bereiden. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar en mogen door iedere ouder en ieder teamlid bijgewoond worden. De leden van de OR worden in het begin van het schooljaar op een algemene ouderavond gekozen. Op deze vergadering wordt ook de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende schooljaar vastgesteld.

Indien u een vergadering van de ouderraad wilt bijwonen, kunt u dat melden bij de voorzitter van de OR door een e-mail te sturen naar or@dewildewingerd.nl. Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor alle andere vragen, opmerkingen en suggesties voor de OR.

Wie zitten er in de OR?

Naam
Functie
Manuela Hengeveld
Voorzitter
Myrna Zwetsloot
Penningmeester
Kim Mangal
Secretaris

Ouderbijdrage

Om alle feesten, uitjes en activiteiten te kunnen bekostigen, vraagt de ouderraad van de ouders een vrijwillige bijdrage. De bijdrage komt geheel ten goede aan onze kinderen. De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OR en staat helemaal los van de financiën van de school. In het jaarboekje van de school wordt de hoogte van de vrijwillige bijdrage genoemd.