De medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf.
Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad (MR), een inspraak orgaan tussen school, ouders en bestuur. De MR vertegenwoordigt ouders en leerkrachten. De MR is een belangrijke gesprekspartner van de directie. Zij kan namelijk invloed uitoefenen op het beleid van de school.
Veel besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR.

Namens de ouders hebben zitting in de MR:

  • Lisette Vernooij
  • Sander van Nimwegen

Namens de leraren hebben zitting:

  • Marielle van Velzen
  • Patty Bos

De MR heeft een aantal taken: het bevorderen van communicatie binnen de school, het waken tegen discriminatie binnen de school en het doen van verslag van haar werkzaamheden.
In de praktijk betekent dit dat de MR regelmatig overleg voert met de directie, haar oor te luisteren legt bij de ouders en leerkrachten en jaarlijks een verslag opstelt alsmede een begroting en een jaarplan.

De MR heeft ook een aantal algemene bevoegdheden:

  • recht op informatie: dit betreft onder andere de schoolbegroting, het schoolplan en het schooljaarverslag. Het bevoegd gezag moet dit ongevraagd doen, maar moet ook op verzoeken van de MR ingaan.
  • recht op overleg: dit houdt in dat de MR door het bevoegd gezag in de gelegenheid wordt gesteld de algemene gang van zaken in de school te bespreken.
  • recht op initiatief: dit betekent, dat de MR bevoegd is tot bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen.
  • recht op instemming:  te denken valt hierbij aan het schoolplan, het zorgplan, en het veranderen van de onderwijskundige doelstellingen van de school.
  • recht op advies: hierbij gaat het om informatie over b.v. fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur.

De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar wel aangelegenheden die op een ieder betrekking kunnen hebben.

De MR vergadert circa zes keer per jaar. MR vergaderingen mogen – uitzonderingen daargelaten – door belangstellenden worden bijgewoond.

De MR is te bereiken via mr@dewildewingerd.nl.

error: Inhoud is beveiligd !!