Omgangsprotocol

Door het team, de MR en de Ouderraad is het volgende omgangsprotocol vastgesteld.
Onze school is een school waar geloven en culturen elkaar ontmoeten. Kinderen, ouders en leerkrachten met verschillende achtergronden komen samen om met elkaar te werken.Ontmoeting krijgt pas gestalte in een veilige, geborgenheid biedende omgeving, waarin respect en verantwoordelijkheid is voor elkaar. Een veilige omgeving ontstaat niet zomaar. Daar moet voortdurend door iedere betrokkene, kind, ouder en leerkracht aan gewerkt worden.

Binnen de school zijn regels en afspraken die gelden voor iedereen. Hiermee geven we duidelijkheid over omgangsvormen en betrokkenheid. Daarnaast zijn er groepsspecifieke regels, die leerkrachten en kinderen samen hebben afgesproken.

Hieronder staan drie basisregels, die bij naleving meehelpen aan het in stand houden van een veilig klimaat en die de basis zijn voor alle regels en afspraken binnen de school. Zij beschrijven de waarden, die de achtergrond vormen voor de omgang met elkaar binnen onze school. Onze school staat voor RESPECT, VERANTWOORDELIJKHEID en SAMENWERKING.

Wij, kinderen, ouders en leerkrachten hebben als taak deze regels in de omgang met elkaar tot uiting te laten komen.

RESPECT

Respect is het accepteren en omgaan met verschillen tussen mensen, het ‘anders’ zijn. Respect benadrukt de gelijkwaardigheid tussen alle mensen, óndanks of juist dánkzij de verschillen. Respect is een proces waarbij iedereen actief betrokken is. We staan open voor de ander en waarderen verschillen tussen mensen, om ook zelf respect te ontvangen.

Wij, de kinderen, ouders en leerkrachten hebben in de eerste plaats respect voor elkaar, elkaars eigendommen, onze omgeving en onszelf.

VERANTWOORDELIJKHEID

Verantwoordelijkheid is accepteren wat gedaan kan en moet worden en dat zo goed mogelijk doen.
Wij, de kinderen, ouders en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag en voor de afspraken die wij samen maken.

SAMENWERKING

Samenwerken is het werken aan een gemeenschappelijk doel door met elkaar te overleggen en samen naar oplossingen te zoeken.
Wij, de kinderen, ouders en leerkrachten streven in onze samenwerking naar een goed evenwicht tussen geven en nemen, met respect voor onszelf en de ander.

error: Inhoud is beveiligd !!