Klachtenregeling

Scholenstichting Pastoor Ariëns hanteert, als het bevoegd gezag van de school, een klachtenregeling. Klachten kunnen te maken hebben met (vermeende) vormen van machtsmisbruik. Hierbij kunt u denken aan pestgedrag, discriminatie of vormen van seksuele intimidatie. Klachten kunnen ook het onderwijs zelf betreffen.

Klachten of vragen die direct met uw kind en/of met het onderwijs in de groep te maken hebben, kunt u voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Ons streven is dat elke leerkracht u en uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en uw kind luistert. Vervolgens zoekt de leerkracht met u naar de best mogelijke oplossing.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersoon. De interne contactpersoon zorgt ervoor dat klachten van kinderen en ouders op een zorgvuldige manier worden afgehandeld.

De interne contactpersonen (ICP) op onze school zijn:

Naam intern contactpersoon Aanwezig op de volgende dagen
1.       Nanda Moes Maandag, dinsdag , woensdag en vrijdag
2.       Rianne van der Molen Maandag, woensdag en vrijdag

Elke ouder of elk kind kan een beroep op de ICP doen als er problemen zijn, van welke aard dan ook, waarover u of waarover uw kind niet met de groepsleerkracht of de directie durft te praten of wil praten. Het gesprek wordt vertrouwelijk behandeld. Eventuele vervolgstappen worden met u of met uw kind besproken.

In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden of wie er moet worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen. Als het nodig mocht zijn, wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon en/of de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs, waarbij onze stichting is aangesloten. Ons bestuur hanteert het landelijk model klachtenregeling. Deze regeling ligt ter inzage bij de directie en de interne contactpersoon.

Ook is het mogelijk dat u of uw kind zich rechtstreeks wendt tot de externe vertrouwenspersoon. Voor de scholen van onze stichting is dat een gecertificeerd deskundige van de CED-groep. Met klachten over seksueel geweld of seksuele intimidatie kunt u ook direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Tenslotte is het mogelijk dat u of uw kind rechtstreeks een klacht indient bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie voor katholiek onderwijs. Dit moet altijd schriftelijk gebeuren. De interne contactpersoon kan u of uw kind hierbij behulpzaam zijn.

Naam extern vertrouwenspersoon CED

Mw. E. Rietveld
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam
Tel. 010-407 15 99
e-mail: evp@cedgroep.nl

Vertrouwensinspectie
Tel: 0900-1113111

Naam Algemeen directeur

Mevr. M. Verhage

contact: secretariaat@spamaarssen.nl

Stichting Geschillen Commissies
Bijzonder Onderwijs (St. GCBO)

Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Tel. 070 – 3861697
e-mail: info@gcbo.nl

Samengevat:

  1. Altijd eerst overleg met de groepsleerkracht; indien nodig:
  2. Treedt u daarna in overleg met de interne contactpersoon of de directeur van de school.
  3. Komt u er met de schooldirecteur niet uit, dan kunt u via het secretariaat een afspraak maken met de algemeen directeur van de scholenstichting.
  4. Leidt het overleg met de algemeen directeur niet tot een voor het kind of ouder(s) bevredigend resultaat, dan kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden.

Mocht het niet lukken om samen met de betrokkenen tot een oplossing te komen, of wilt u liever rechtstreeks bij een onafhankelijke organisatie de klacht neerleggen, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (St. GCBO). De externe vertrouwenspersoon kan u hierbij ondersteunen

Hieronder is de meest gebruikelijke klachtenroute aangegeven.

De Koninklijke weg

De meest gebruikelijke klachtroute is aangegeven, maar de klager beslist over de te volgen route en wie hij aanspreekt. Vaak zal de (interne) contactpersoon in een vroeg stadium worden aangesproken als wegwijzer. De Klager beslist over de te volgen route, behalve bij route 4, waarbij voor personeelsleden de meldplicht geldt en voor het bestuur in de persoon van de algemeen directeur (= bevoegd gezag) de aangifteplicht. De algemeen directeur is door het toezichthoudend schoolbestuur gemachtigd om namens het bestuur klachten in behandeling te nemen.   

1 2 3 4
Klacht van onderwijs-kundige aard o.a.:

Methode, aanpassing programma, toetsing, beoordeling

Klacht van school-organisatorische aard o.a.:

Vakanties, vrije dagen, schoolbijdrage, inzetten RT

Klacht over ongewenst gedrag o.a.:

Agressie, geweld, racisme, discriminatie, pesten, seksspel leerlingen onderling

Klacht over ongewenst gedrag: seksueel misdrijf/seksuele intimidatie


MELDPLICHT voor ieder personeelslid bij vermoeden van seksueel misdrijf met een kind/minderjarige door een personeelslid

AANGIFTEPLICHT voor bevoegd gezag bij redelijk vermoeden 

Gesprek met leerkracht Gesprek met leerkracht
Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met directeur Gesprek met  directeur Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met directeur Melding aan directeur

Informeren slachtoffer/ klager (ouders) en aangeklaagde

Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met/klacht bij algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met/klacht bij algemeen directeur Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met/klacht bij algemeen directeur (Mogelijk): Gesprek met interne contactpersoon (eerste opvang; melden bij algemeen directeur en doorverwijzen naar externe vertrouwenspersoon)
Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met interne contactpersoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met interne contactpersoon en/of klachtmelding bij onderwijsinspecteur Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met interne contactpersoon (Indien gewenst): Gesprek met externe vertrouwenspersoon.

Bestuur/bestuurder is verplicht tot consultatie vertrouwensinspecteur

Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwens-persoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwens-persoon Indien geen bevredigend resultaat: gesprek met externe vertrouwens-persoon Aangifte bij justitie/politie

(door bevoegd gezag indien het vermoeden een personeelslid betreft)

Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie Indien geen bevredigend resultaat: klacht indienen bij klachtencommissie
Mogelijkheid tot het volgen van een juridisch traject Mogelijkheid tot het volgen van een juridisch traject Mogelijkheid tot het volgen van een juridisch traject Mogelijkheid tot het volgen van een juridisch traject

 

error: Inhoud is beveiligd !!